top of page

文殊菩薩,又稱文殊師利菩薩、曼殊室利菩薩,亦稱妙吉祥菩薩,佛教四大菩薩之一,釋迦牟尼佛的左脅侍菩薩,代表智慧。因德才超群,居菩薩之首,故稱法王子。文殊菩薩的名字意譯為「妙吉祥」;Mañju,文殊或曼殊,意為美妙、雅致,,師利或室利,意為吉祥、美觀、莊嚴。聖無動尊大威怒王秘密陀羅尼經言:「妙吉祥菩薩,是三世覺母,故名文殊師利。。高12cm.

 

Mañjuśrī is a bodhisattva associated with prajñā (insight) in Mahayana Buddhism. In Tibetan Buddhism, he is also a yidam. His name means "Gentle Glory" in Sanskrit.[1] Mañjuśrī is also known by the fuller name of Mañjuśrīkumārabhūta,[2] literally "Mañjuśrī, Still a Youth" or, less literally, "Prince Mañjuśrī".

 12cm Height.

 

文殊菩薩/Manjushri 12cm

HK$600.00Price
    bottom of page